วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้มาเยี่ยมผู้บริหารและข้าราชการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ซึ่งได้มาปฏิบัติธรรม ณ.วัดหนองโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

872019 ๑๙๐๗๐๘ 0002