วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้มาเยี่ยมผู้บริหารและข้าราชการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ซึ่งได้มาปฏิบัติธรรม ณ.วัดหนองโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

872019 ๑๙๐๗๐๘ 0002