วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

141586วันที่ 8 ก.ค.2562 ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย นายลือชัย ชูนาคา ได้มอบหมายให้คณะกรรมการลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานโครงการ "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" ตามแนวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นกลุ่มสถานศึกษาเป้าหมาย จำนวน 23 แห่ง ในระหว่างวันที่ 8-26 กรกฎาคม 2562 โดยเป็นโครงการสืบเนื่องมาจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยให้การสนับสนุนงบประมาณและเป็นที่ปรึกษา และได้จัดสรรพันธ์ุไม้พื้นเมืองอาทิเช่น แคนา มะม่วง มะปราง ละมุด อินทนิล และต้นรวงผึ้ง เพื่อให้สถานศึกษานำไปปลูกเป็นแหล่งเรียนรู้ ปลูกฝังให้นักเรียนร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดให้คงอยู่ต่อไป

141585 141583
S  8159368 S  8159370