วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

ศธจ.พังงา หล่อเทียนพรรษา

หลอเทยนพรรษา 170x240IMG 1150 320x213

 

9 กรกฎาคม 2562 จังหวัดพังงา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เพื่อส่งเสริมการศึกษา เผยแพร่ความรู้เพ่ื่อสร้างจิตสำนึกให้กับ เด็ก เยาวชน และประชาชนท้องถิ่นให้มีความรัก และหวงแหนศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี แน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย และวิถุีชีวิตในชุมชนของตนเอง โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา ร่วมด้วยข้าราชการในสำนักงาน ข้าราชการครู นักเรียน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา ประชาชน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก