วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประชุมคณะบุลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อชี้แจงการติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานผลการำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและเพื่อให้บุคลากรในสำนักงานฯ ได้แนะตัวเองพร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานของตนเอง ต่อ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

66262916 581348612690991 7405037631400050688 o