วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสการย้ายมารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีคนใหม่ ของนายธนู อักษร รองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร โดยมีนายชาลี ตั้งจีรวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.สิงห์บุรี(ประธาน อกศจ. เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา) กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมอัมพวัน อาคาร ICT โรงเรียนสิงห์บุรี

bloggif 5d25a8f29fad8