วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มอบหมายนายนิพนธ์ พรหมเมศร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ต้อนรับ นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Base) ”นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ” และนโยบายที่ ๓ “การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถมนการแข่งขัน” ณ ห้องประชุมวิบูลรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

 

chet