วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มอบหมายนายนิพนธ์ พรหมเมศร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ต้อนรับ นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Base) ”นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ” และนโยบายที่ ๓ “การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถมนการแข่งขัน” ณ ห้องประชุมวิบูลรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

 

chet