วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

20190710 154525วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจการดำเนินการกับคณะทำงานระดับจังหวัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดยได้รับเกียรติจากนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายในการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ยากจน และมีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่งจังหวัดสุโขทัยเป็นหนึ่งใน 20 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ให้ดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และได้รับจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือ จำนวน 3 ล้าน 5 แสนบาท เพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัย 1,500 คน และเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา จำนวน 500 คน ของจังหวัดสุโขทัย ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย...(รองฤทธิ์...ภาพข่าว/อัญชลี...รายงาน)

20190710 154509 20190710 154551
20190710 154538 20190710 154604