วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายทีมศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) โดยการพัฒนา “รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน โดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเป็นฐาน (O-NET Baseline) ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา” พร้อมทั้งคัดเลือกสถานศึกษาเป็นสถานศึกษานำร่องในการพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม (สพป. สงขลา เขต 1), โรงเรียนบ้านหน้าควน (สพป. สงขลา เขต 2), โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ (สพป. สงขลา เขต 3), โรงเรียนบ้านคลองแงะ (สพป. สงขลา เขต 3) โรงเรียนแจ้งวิทยา (สช.สงขลา) เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่วางไว้ คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา และศึกษานิเทศก์จากหน่วยงานต้นสังกัด (สพป.สงขลา เขต 1, 2, 3 ) ร่วมลงพื้นที่ นิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษานำร่อง ทั้ง 5 แห่ง ระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคม 2562 และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์ทำงาน เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

tfe