วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

17วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา14.00 น. นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและบุคลากรทุกคนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ทุกคนได้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุม สำนักงาน ศธจ.สท...(อัญชลี...ภาพข่าว/รายงาน)

16 11
12 14
13 15