วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุเชษฐ ประชากุล รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี  ได้มอบหมายให้ นางทัศนีย์ คำนึง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค ๖ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

bloggif 5d284d864d406