วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

DSC 7271

       วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต โดยได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)”

ภาพกิจกรรม
 DSC 7281
DSC 7284

DSC 7304

 

 

DSC 7271

 

DSC 7272

 

DSC 7252

 

DSC 7305