วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีและคณะ ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ณ บริเวณคลองหนองรู ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี

201- 12.08.62