วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.4 พระนครคีรี นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่สามเณร และศีลจาริณี จำนวน 230 รูป (นักเรียน ชั้น ป. 6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี)
นำเผยแพร่:ธนิษฐา หลอดทอง

1สค62-ตกบาตร ๑๙๐๘๑๓ 00011สค62-ตกบาตร ๑๙๐๘๑๓ 0005

1สค62-ตกบาตร ๑๙๐๘๑๓ 0006

1สค62-ตกบาตร ๑๙๐๘๑๓ 0007