วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรียกบรรจุบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 วิชาเอก ประกอบด้วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ วิชาเอกละ 1 อัตรา ที่โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อยและโรงเรียนบ้านนายาง สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2
บันทึกภาพ:ธนพร คงถาวร
นำเผยแพร่:ธนิษฐา หลอดทอง

1สค62-บรรจคร ๑๙๐๘๑๓ 0002