วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุม อ.ก.ศ.จ. เพชรรบุรี ครั้งที่ 8/2562 ประธานที่ประชุมโดย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บันทึกภาพ:ธนพร คงถาวร
นำเผยแพร่:ธนิษฐา หลอดทอง

อกศจ ๑๙๐๘๑๓ 0001 อกศจ ๑๙๐๘๑๓ 0003

อกศจ ๑๙๐๘๑๓ 0006 อกศจ ๑๙๐๘๑๓ 0009