วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

68468938 744128596045294 2228162581430796288 o

 

                             13 สิงหาคม 2562 นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯ ให้แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่นได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการฯ และเพื่อเชิญชวนรวมพลังร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดผลดีต่อเด็กปฐมวัย และเยาวชนนอกระบบในจังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอทุกอำเภอ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ สารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ตัวแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทน อสม.3 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่ น้ำพอง และชนบท รวมจำนวน 600 คน โดย ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

 ภาพกิจกรรม

 

68455427 744128042712016 2488392807354466304 o

 

68729252 744121969379290 8693044168227815424 o

 

68461333 744129742711846 1634398681497075712 o

 

68421698 744127929378694 5272644454073761792 o 1

 

67898682 744132306044923 5307525764680253440 o

 

67974466 744129102711910 7814761821922918400 o

 

68524404 744135032711317 2547274820412768256 o

 

68734892 744129536045200 4895489219599794176 o

 

68866060 744128296045324 410648299981242368 o

 

68276065 744132339378253 7693466808702992384 o

 

69031476 744125696045584 5536975265663549440 o

 

68878250 744127532712067 9173843723832786944 o