วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work integrated Learning: WiL) การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการศึกษายุค Thailand 4.0” โดย คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และเป็นวิทยากรเข้าร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การผลิตบัณฑิตแบบบูรณาการโรงเรียน มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการ” โดยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องฉายภาพยนตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

11