วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีระดับ ปวช. ครูผู้ควบคุม และเจ้าหน้าที่ จำนวน 100 คน

ร รก สามคค ๑๙๐๘๑๔ 0018ร รก สามคค ๑๙๐๘๑๔ 0016

  ร รก สามคค ๑๙๐๘๑๔ 0010

ร รก สามคค ๑๙๐๘๑๔ 0003