วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มอบหมายกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัด ในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสกสค.สงขลา

pp1pp2pp3pp4