วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพบปะ แลกเปลี่ยนข้อราชการในกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นายคนึง ย้อยเสริฐสุด นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 นายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้ นายธนากร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นางสาวพิมพ์ศิภัทดิ์ บัณฑิโต ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา นางสาวเหมวดี เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมsee2see3see5see9see11see7