วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

67875048 744677959323691 3422236684551454720 o

 

            14 สิงหาคม 2562 นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562 ว่าด้วยเรื่องเสนอพิจารณา 1.กรอบและทิศทางการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาขอนแก่น 2. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 3. ข้อมูลสารสนเทศด้านโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา (ตามแผนการศึกษาชาติ) 4.ข้อมูลเฉพาะกิจ 5. ร่างคำสั่งอนุคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าประชุมประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาเขต 25 ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

ภาพกิจกรรม

 

68784535 744674329324054 3489237233771216896 o

 

 

 

67871540 744676332657187 4835731436940034048 o

 

68566712 744675542657266 2744452001558429696 o

 

68377197 744677925990361 2518678356925349888 o

 

67879469 744677515990402 10013385538142208 o

 

68546024 744673975990756 6665899542447128576 o

 

68771869 744676295990524 219279473692901376 o

 

68601060 744675072657313 5358669745614749696 o

 

67973721 744676202657200 2325273587289686016 o

 

67725386 744674115990742 4703539408790355968 o

 

67875048 744677959323691 3422236684551454720 o