วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลก” รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2562 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน และนายรังสรรค์ อินทพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

 

204- 14.08.62