วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพื้นที่ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (สระบุรี อยุธยา ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท) เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้พื้นฐาน หลักการสำคัญ เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพและโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG4)

โดยมีนายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง The hall convention center อยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา

205- 14.08.62