วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน11649