วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน11649