วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

096วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการเยาวชนร่วมใจภักดิ์รักในหลวง โดยนายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทั้ง 4 ด้านต่อไป...(อภัสนันท์...ภาพ/อัญชลี...รายงาน)

 095