วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายรัชพร วรรณคำ  ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการเสวนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  Coaching Teams และโรงเรียนเครือข่าย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดมหาสารคาม  และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ /Supervisor Teams  ครูแกนนำที่ร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ณ โรงแรมพิมานอินน์แกรนด์ อ.บรบือ  จ.มหาสารคาม

 

3