วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และ ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โอกาสนี้ ท่านองคมนตรี ได้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่คณะครู และนักเรียน ส่วนราชการต่างๆและผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับฟัง

69772246 616938455798673 261913337707626496 o