วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติงานการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 69767702 617049599120892 4611071000585437184 o