วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
พัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพังงา ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
IMG 2341 640x426
ในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพังงา เข้าประชุมโครงการพัฒนาผู้พัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพังงา ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) เพือขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายดังกล่าว โดยในวันที่ 7 กันยายน 2562 นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา ได้เป็นประธานในพิธีเปิด และได้ปิดการประชุมในวันที่ 8 กันยายน 2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าประชุม จำนวน 220 คน พร้อมทั้งได้กล่าวย้ำให้ครูได้รู้เรื่องการสอน และสิ่งที่ต้องสร้างให้กับเด็ก คือ "กระบวนการแสวงหาความรู้" นอกจากนั้นยังขอให้ครูได้นำความรู้จากการประชุมครั้งนี้ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนต่อไป
IMG 2114 320x213IMG 2211 320x213IMG 2122 320x213IMG 2124 320x213IMG 2147 320x213IMG 2227 320x213IMG 2243 320x213IMG 2303 320x213IMG 2415 320x213IMG 2502 320x213IMG 2534 320x213
O NET เอกชน 424x600