วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

5 สิงหาคม 2562 ดร.ชูศักดิ์  ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานเปิดการจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ TFE (Tearms For Education) ของจังหวัดเพชรบุรี ที่โรงแรมลองบีช
อ.ชะอำ โดยมี ดร.ชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 4 ให้เกีรยติร่วมสังเกตการณ์และให้ข้้อเสนอแนะเชิงเปรียบเทียบ
เพื่อการพัฒนาสู่การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภาค ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ.สมุทรสงคราม
เวป สป ๑๙๐๙๐๙ 0001 resizeเวป สป ๑๙๐๙๐๙ 0002 resize

เวป สป ๑๙๐๙๐๙ 0005 resizeเวป สป ๑๙๐๙๐๙ 0006 resize