วันที่ 9 กันยายน 2562 ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดุสิตวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อให้ข้อเสนอแนะในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของครู

70203405 619630362196149 1679183413594030080 o