วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มอบหมายคณะทำงานชุดที่ 7 การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย นายนิพนธ์ พรหมเมศร์ นางพัทธนันท์ ปั้นแก้ว นางสาวกาญจนา ศึกหาญนางขนิษฐา กาฬกาญจน์ นางอิงอร มณีโชตินางสาวปทิตตา กนกกชนางอนงค์นุช ผลยะฤทธิ์ นางสุภา แสงสุวรรณ นางสาวปนัดดา หัสปราบนางภาวนา นัครามนตรีนางพัชรนันท์ ศรีแก้วน้ำใส นางคำพรทิพย์   ปรัชญาวาทีศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นายสุชาติ ชิรยานนท์นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ผศ.อัมพร ศรประสิทธิ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระหว่างวันที่ 2 – 9 กันยายน 2562 ได้นิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1,2,3 จำนวน 21 โรง สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา จำนวน 10 โรงเรียน สังกัดท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จำนวน 11 โรงเรียน (โรงเรียนจำนวน 7 โรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์)จากการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาพบว่าครูผู้สอนมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ปฐมวัยที่เป็นActive learning

nnn

nn24nn25nn5