วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนตามโครงการเมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพ โครงการย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบึงใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านบึงใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

70017439 620223718803480 6030108180636237824 o