วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2562 โดยมีนายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ เป็นประธาน และนายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นกรรมการและเลขานุการ

kkoo