วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


   วันที่ 11 กันายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการและ นิทรรศการ การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติและการยกระดับ คุณภาพการศึกษาภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปี 2562 ณ ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
https://web.facebook.com/pg/ksed.go.th/photos/?tab=album&album_id=500360103863614
let11-9-62