วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 11 กันยายน 2562 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ประชาสัมพันธ์ และชี้แจง โครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ,โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์)อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนดุสิตวิทยา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีในกิจกรรม การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน

70650537 621133612045824 4095193016849924096 o