วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา "โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" โดยได้เชิญ นายชัยวัฒน์ สุวรรณยอด อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีปราบปราบการทุจริต ภาค 9 สงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ชี้แนะด้านกฎหมายและแนวทางการดำเนินงาน ITA ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

same ita