วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ดร.วีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นคณะทำงานและเลขานุการ การประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสองพันบุรีธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 13.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้ที่ประชุมคัดเลือกคณะทำงานทำหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งมติที่ประชุมได้เห็นชอบให้นายสมเกียรติ กู้เกียรติคุณ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว