วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

114ดร.ลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยพร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดสัมพันธ์เทิดไท้องค์ราชัน โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เป็นเจ้าภาพซึ่ได้รับเกียรติจากดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ ทั้งนี้ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยรับเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดงาน ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ค่ายเหนือเกล้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยมีลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดของโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม และบ้านสวนวิทยาคมเข้าร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการสังกัดภาค 15-18 ร่วมงานชุมนุม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2562...(ว่าที่ ร.ต.สหกรณ์...ภาพข่าว/อัญชลี...รายงาน)

 115