วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเอวาด้า อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานคณะทำงาน เป็นประธานในการประชุม นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด ทำหน้าที่คณะทำงานและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานระดับจังหวัด (ศึกษาธิการภาค 9 /ท้องถิ่นจ.ตราด/ผอ.สพป.ตราด/ผอ.สพม.17/ผอ.กศน.จ.ตราด/ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจ.ตราด/นายกอบจ.ตราด/นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้แทนภาคเอกชน/ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด) การประชุมครั้งนี้เพื่อกำหนดแนวทาง วางแผนการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติในการบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาสอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล โดยกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นำเสนอต่อ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม.../
310621