วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการรับรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมี นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พบปะพูดคุยพร้อมให้โอวาทกับผู้ที่มารายงานตัว

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

จำนวน 21 คน โดยให้ไปรายงานตัวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในลำดับถัดไป

ฉบบท 3-10-62