วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายธนู นูนน้อย เป็นประธาน และนายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นกรรมการและเลขานุการ

oorr