วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายธนู นูนน้อย เป็นประธาน และนายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นกรรมการและเลขานุการ

oorr