วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562

นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกผลสมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ฉบบท 5-10-62