วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562

นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกผลสมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ฉบบท 5-10-62