วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มอบหมาย นางภาวนา นัครามนตรี นางคำพรทิพย์ ปรัชญาวาที นางสาวกาญจนา ศึกหาญ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.สงขลา และนาง ดนยวรรณ ขุนปราบ ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลาเขต 1 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2562 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประกอบด้วย โรงเรียนรัศมีธรรมวิทยา,โรงเรียนวงศ์วิทย์,โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์ เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ซึ่งได้ประเมินตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดในระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 7 ตุลาคม 2562 

poo