วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ศธจ.พังงา จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับจังหวัด

IMG 7345 640x426

คณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับจังหวัด ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในระดับอำเภอตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด พร้อมแผนการดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดพังงา ประจำปี 2562 และร่างปฏิทินการลงพื้นที่ประชุมระดับอำเภอ โดยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายและจุดเน้นที่จะบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา มีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ัง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
ประชมบรณาการจดทำแผนบรหารจดการโรงเรยนขนาดเลก ระดบจงหวด โรงเรยนบานทงเจดย 339x480
IMG 7349 320x213IMG 7220 320x213IMG 7210 320x213IMG 7236 320x213IMG 7245 320x213IMG 7301 320x213IMG 7310 320x213IMG 7311 320x213IMG 7320 320x213IMG 7349 320x213