วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาและคณะ

เข้าคารวะนายกมล  เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

และชี้แจงการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

ณ  ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ฉบบท 4-11-62