วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง เพื่อร่วมกันพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะอนุกรรมการวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

kkaa