วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสิงห์บุรี ระดับจังหวัด โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วย หน่วยงานทางการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนภาคเอกชน และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2563 – 2564 ซึ่งมีเงื่อนไขให้จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในระยะที่ 2 ภายในเดือนธันวาคม 2562 ที่ต้องบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดสิงห์บุรีทั้งหมด ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการลง ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่

5พ.ย.62