วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ระดมความคิดเห็น ร่วมติดตามผลการปฏิบัติงาน ปี 2562 และวางแผนพัฒนาการทำงานในปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุม 225 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
ภาพ/..ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ /ข่าว..วีรยา กลุ่มอำนวยการ /นำเผยแพร่..ธนิษฐา

23

61162 ๑๙๑๑๐๖ 0011ประชม ขรก.ลกจาง ๑๙๑๑๐๖ 0006